جدول زمانبندی برگزاری آزمون
ردیف اقدام بازه زمانی اجرا
از تاریخ تا تاریخ
1 ثبت نام و تکمیل مدارک،فرم خود اظهاری پزشکی و پرداخت هزینه اولیه ثبت نام 1398/07/07 1398/07/30
2 بررسی مستندات و تایید یا رد ثبت نامه
*تاخیر پیش آمده در اعلام نتیجه مربوط به قطعی اینترنت در جزیره کیش بوده است.

 
1398/08/01 *1398/09/15
3 صدور معرفی نامه و اخذ گواهی سلامت 1398/09/16 1398/09/23
4 اعلام نتایج  گواهی سلامت و پرداخت هزینه شرکت در آزمون عمومی آمادگی جسمانی 1398/10/05 1398/10/14
5 برگزاری آزمون  آمادگی جسمانی عمومی 1398/10/15 1398/10/17
6 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون هوش 1398/11/12 1398/11/14
7 برگزاری آزمون هوش روز سه شنبه مورخ1398/11/15 ساعت16
سایر مراحل متعاقباً اعلام می گردد